درباره ما

مجموعه برگرهای تخصصی لاویا با آرمان اشتغال ،رشد. و پویایی جوانان در شهریور ماه ۱۳۹۵فعالیت خود را از شهر شیراز آغاز نمود.
رویکرد و اساس کار سیستم مدیریتی لاویا بر اساس سیستم #برنده_برنده و تعامل بین سه وجه مشتری ،پرسنل و سرمایه گذار می باشد.
مادامی که هرسه وجه این سه وجه مثلث محترم شمرده شوند ،رشد و پویایی ،نامحدود خواهد بود.
تفکر سیستمی در مجموعه لاویا براساس آموزش و رشد و ارتقای فکری برای مدیران و پرسنل بصورت مستمر و به روزسازی وخلاقیت و استفاده از حداکثر ظرفیت فکری مجموعه میباشد.
بزرگترین سرمایه در مجموعه لاویا همدلی و بهره بردن از نیروی تیم و خرد جمعی است.

بزرگترین دغدغه مدیریت و پرسنل لاویا علاوه بر تهیه غذای با کیفیت و لذیذ،توجه به بهداشت و سلامت مشتریانی است که به این مجموعه اعتماد کرده اند.قرار دادن ناظر بهداشت در چارت سازمانی مجموعه لاویا بالاتر از مدیران شعب و نظارت مستمر و بهبود پیوسته و کنترل بار میکروبی غذا و ابزار و سطوح کار و …توسط آزمایشگاههای مواد غذایی معتبر گواه این قضیه می باشد و همواره مجموعه لاویا می تواند الگوی مناسبی جهت تمامی کسانی که در زمینه تهیه غذا فعالیت می کنند باشد.
از ویژگی های مجموعه برگرهای تخصصی لاویا استفاده از منو کوچک و تخصصی در زمینه تولید انواع برگر با کیفیت و به روز بودن تولید و ارایه غذای تازه و سالم به مشتریان می باشد.
علاوه بر اشتغالزایی و کمک به بهبود چرخه اقتصادی جامعه ،مجموعه برگرهای تخصصی لاویا فعالیت های اجتماعی متفاوتی با هدف اشاعه مهرورزی و انسانیت ،برقراری شادی و امید در جامعه ،در دستور کار خود دارد و دراین زمینه تا کنون اقدامات بسیاری از جمله کمک به کودکان مستمند،کمک به مراکز خیریه،کمک به سیل زدگان،حمایت از ورزش و ورزش کاران،حمایت از هنرمندان و …صورت گرفته است.
هدف غایی مجموعه برگرهایی تخصصی لاویا رساندن جوانان ایرانی به جایگاه رفیع انسانیت و رشد و پیشرفت در زمینه کسب و کار و استفاده حداکثری از پتانسیل های فکری و جسمی این قشر میباشد و این مجموعه دراین راه بزرگ از تمامی مسولین ،اندیشمندان،متخصصان درخواست یاری و همکاری می نماید و در راس همه ،حمایت مردمی از این امر بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

به امید داشتن ایرانی آباد و جوانانی سربلند